Formular de inscriere in Colegiul Medicilor

FORMULAR DE ÎNSCRIERE în Colegiul Medicilor Dâmbovița

 

Subsemnatul(a), (nume) ................................................................, (iniţiala tatălui) ............., (prenume) ............................................................................., solicit înscrierea în  Colegiul Medicilor Dâmbovița şi .eliberarea .certificatului .de .membru. al Colegiului. Medicilor din România, în conformitate cu datele personale completate mai jos şi cu actele doveditoare anexate cererii.
Date personale:
CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau data naşterii |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, act de identitate ........... seria ............ nr. .................... data expirării |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, permis de şedere (dacă este cazul) seria .......... nr. .........................., nume anterior (dacă este cazul) .............................., statul de origine ................................... cetăţenia1 ...................... cetăţenia 2 ...................... .
Titlul oficial de calificare în medicină:
Diplomă/Adeverinţă (serie/număr/data eliberării) |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_| |_|_| |_|_|_|_|, eliberată de ............................................................................................. promoţia ................ cunoscută  (dacă este cazul)  prin  certificatul  de  recunoaştere  având  seria/nr. |_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_| |_|_| |_|_|_|_|,
Cod parafă |_|_|_|_|_|_|
Pregătirea profesională:
- Prima specialitate ...................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
- A doua specialitate .................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
- A treia specialitate ..................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
- A patra specialitate ................................................... grad [ ] rezident [ ] specialist [ ] primar
confirmată prin O.M.S. nr. |_|_|_| din data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Atestate de studii complementare (dacă este cazul): ..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Titluri deţinute în domeniul medicinei umane:
[] grad universitar ........................................... la Universitatea ...............................................;
[] doctor în medicină;
[] master în ..............................................................................................................................;
[] cercetător ştiinţific gradul .....................................................................................................;
[] formator în ........................................................................................................................... .
Loc/Locuri de muncă (Se vor menţiona toate locurile de muncă unde solicitantul desfăşoară în prezent activitate medicală, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state.):
1.unitatea medicală ............................. adresa ................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.unitatea medicală ............................. adresa ................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3.unitatea medicală ............................. adresa ................................... tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresă de domiciliu:
Str. ............................................................. nr. …....., bl. ........, sc. …..., et. …..., ap. ............, cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea ....................................................., satul (dacă este cazul) ......................................................................, sectorul (judeţul) ............................., tel. mobil
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tel. fix |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .......................................................... .
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită de cea de domiciliu):
Str. ............................................. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. .............., cod poştal |_|_|_|_|_|_|, localitatea .................................................., satul (dacă este cazul) .................................................., sectorul (judeţul) ........................................... .
Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 388 şi  389  din Legea nr. 95/2006 privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare, sunt  de acord  cu  prelucrarea datelor personale, inclusiv a CNP-ului, şi mă  oblig  să  aduc  la  cunoştinţa Colegiului Medicilor  Dâmbovița
orice  modificare  a  acestor  date.

Data: .............................                                                    Semnătura: …………………………

 

 

 

Descarca fisierul PDF aici.