Cerere pentru eliberarea certificatului profesional curent

Cerere.

 

Subsemnatul/a, _________________________________________________________, posesor al actului de identitate tip _____, serie _______, număr ________________________, CNP ____________________________, vă rog să îmi eliberaţi certificatul profesional curent în scopul:  
    □ exercitării profesiei de medic în afara României şi doresc emiterea documentului în limba ___________________________________;  
    □ întocmirii dosarului de înscriere la examenul de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic;  
    □ înfiinţării de cabinet medical;  
    □ alt scop: ________________________________________________________________ .
    Destinatarul (instituţia pentru care se solicită certificatul profesional curent):  
    Denumirea: _______________________________________________________________.    
    Adresa completă: __________________________________________________________ .
    Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România:  
    □ în prezent, sunt membru al Colegiului Medicilor ______________________, având CUIM: _____________________ .
    □ am fost în trecut membru al Colegiului Medicilor ______________________, având CUIM: _____________________ .   
   Sunt de acord cu menţionarea adresei locului de muncă principal, iar, dacă acesta nu există, a adresei de domiciliu/reşedinţă: ______________________________________________________ .
    □ Da □ Nu  
    Anexez prezentei cereri următoarele documente:  
   1. dovada identităţii (copia certificate "conform cu originalul"a actului de  identitate/pașaportului);
   2. dovada achitării taxei de eliberare a certificatului profesional curent;  
   3. alte documente (dacă este cazul, în special în scopul actualizării informaţiilor existente la nivelul colegiului teritorial):  
    _________________________________________________________________________ .
    _________________________________________________________________________ .
    _________________________________________________________________________ .
    Date de contact:  
   - Telefon: ______________________________________ .
   - E-mail: _______________________________________ .


Data:                                        Semnătura:


Către preşedintele Colegiului Medicilor  Dâmbovița

 

 

 

Descarca fisierul PDF aici.