Acte necesare pentru avizarea cabinetului medical cu personalitate juridica

DOMNULE PREŞEDINTE

    Subsemnatul(a)________________________________________________________________________
reprezentant legal al S.C. ___________________________________________________________________________
cu sediul social în localitatea______________________________ str. _______________________________________
nr. _______ judeţ __________________________, medic ___________________________________ membru al _________________________________________________________________________
solicit avizul în vederea înscrierii în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale al S.C. ____________________________________ punct de lucru la adresa __________________________ ____________________________________________  şi a avizarii infiintarii următoarelor cabinete medicale: ______________________________________________________________________________________________       
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
situate la adresa _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
    
    La prezenta anexăm în copie următoarele acte:
Certificatul de înregistrare la registrul comerţului, inclusiv pentru punctele de lucru;
Schita spatiului;
Actul constitutiv, inclusiv actele adiţionale de modificare;
Dovada legală a deţinerii spaţiului în care se organizează şi funcţionează cabinetul/cabinetele medicale; schita spatiului societatii cu indicarea cabinetului/ cabinetelor medicale;
Declaraţia organului de conducere al unităţii prin care se obligă în scris să respecte independenţa profesională a medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;
Regulamentul de organizare şi funcţionare, în care să fie menționat că se respectă independenţa profesională și de decizie a medicilor ;
Fişele de atribuţii ale posturilor specifice fiecarei specialitati si competente medicale si copii ale certificatelor de membru CMR și avizele de liberă practică pentru fiecare medic angajat/colaborator;
Copia contractului/antecontractului de munca/colaborare cu medicul titular de cabinet medical;
Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unităţii;
Declaratia pe propria răspundere că deţine dotarea minimă corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, conform Ordinului M.S.F. 153/2003 reactualizat;
Copia autorizatiei sanitare;
Declaratia pe propria răspundere că sunt/nu mai sunt unic asociat al altui cabinet medical, obligatorie pentru medicul titular de cabinet medical in specialitatea medicina de familie;
Diploma de medic pentru administratorul sau 1/3 din membrii consiliului de administratie  al/ai societatii comerciale,
Pentru medicul titular de cabinet medical certificatul profesional current, în original, (are termen de valabilitate de 3 luni)  eliberat in vederea infiintarii de cabinet medical de colegiul al carui membru este medicul (H.G. nr. 1464/2006);
Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de proprietari, al conducerii intreprinderii, etc.) – in copie;
Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii comerciale ca orice modificare sau completare adusă numărului de cabinete medicale ori medicilor încadraţi să o aduc la cunoştinţă Colegiului Medicilor Dâmboviţa;
Taxa avizare 300 lei, pentru primul cabinet si  cate 100 lei pentru fiecare alt cabinet.


    Mă oblig ca orice modificare sau completare adusă numărului de cabinete medicale ori medicilor încadraţi să o aduc la cunoştinţă Colegiului Medicilor Dâmboviţa, in cel mult 30 de zile.
    
    

    Data,                                                                                                                Semnătura,


*Prezenta cerere se înregistrează la secretariat numai împreună cu toate actele anexate.
**Documentele depuse în copie vor fi certificate ”conform cu originalul” de către medicul reprezentant legal/administrator.
*** Cererea de înființare a cabinetului/cabinetelor medicale va fi completata si semnată de medicul reprezentant legal/administrator.
**** Cererea și documentele anexate se depun personal de medicul reprezentant legal/administrator  sau prin împuternicit cu procură specială.  

    Certificatul de avizare se eliberează în 30 zile de la întocmirea raportului favorabil privind  existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegaţi din partea Colegiului Medicilor Dâmboviţa.